Podmínky ochrany osobních údajů

1.1 Pojmy "Uživatel", “Poskytovatel”, "Aplikace", "Účel aplikace" mají stejný význam, který definují Obchodní podmínky.

1.2 Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“). Správcem osobních údajů Uživatelů je QuickJOBS s.r.o. (dále jen „Správce“).

1.3 QuickJOBS, s.r.o. je Správcem osobních údajů Uživatele za účelem realizace smluvního vztahu a pro marketingové účely podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”).

1.4 Termíny "správce dat", "zpracovatel dat", "osobní údaje", "zpracování", "odpovídající technická a organizační opatření" použitá v tomto textu je třeba vykládat v kontextu GDPR.

2. Jaké osobní údaje Poskytovatel o Uživateli spravuje

2.1 Pro poskytování Aplikace a její podporu jde o údaje:

2.2 Další údaje Uživatel poskytuje užíváním Aplikace. Jde například o to, jaký typ a model mobilního telefonu a operačního systému využívá, na jaké brigády se hlásil apod.

3. Co s daty Poskytovatel dělá, jak je zpracovává

3.1 Zpracováním osobních údajů se rozumí zpracování údajů v rozsahu nezbytném pro správné fungování Aplikace (spojení Zaměstnavatelů a Brigádníků za účelem dohodnutí brigády). Za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány Uživatelovy identifikační a kontaktní údaje a dále informace vztahující se k zajištění chodu Aplikace. V případě, že Uživatel s poskytnutím svých údajů za tímto účelem nesouhlasí, nelze smlouvu uzavřít.

3.2 Marketingovým využitím údajů se rozumí pouze využití kontaktních údajů Uživatele za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů Poskytovatele (např. oznamování rozšiřování funkcí Aplikace), které již Uživateli poskytl. Výše uvedené osobní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním. Souhlas se uděluje na dobu používání Aplikace a lze jej kdykoliv odvolat zrušením účtu Uživatele.

3.3 Některé osobní údaje (například jméno, první písmeno příjmení, fotka, pohlaví, okruh lokace, hodnocení, popis) jsou v rámci funkcí Aplikace poskytovány mezi Uživateli navzájem (údaje o Zaměstnavateli Brigádníkům a naopak), jelikož je toto smyslem a základní funkcí Aplikace (dohodnutí brigády). Uživatel dal s tímto sdílením údajů souhlas akceptací Obchodních podmínek.

3.4 Poskytovatel využívá pro zajištění chodu Aplikace služby třetích stran, např. poskytovatele serverové a aplikační infrastruktury, zálohování dat, SMS bránu apod. Poskytovatel vybírá důvěryhodné a ověřené služby a každá z těchto služeb ručí za dodržování podmínek v souladu s platnou legislativou. Seznam subdodavatelů Poskytovatele je následující:

4. Práva uživatele

4.1 Uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům, právo na jejich opravu, právo na jejich likvidaci. Uživatel, pokud se domnívá, že jsou jeho osobní data zpracovávána protiprávně, má také právo požadovat na Poskytovateli vysvětlení a odstranění závadného stavu.

4.2 Požádá-li Uživatel o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Poskytovatelem na adrese info@quickjobs.cz.

4.3 Poskytovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

5. Smazání dat

5.1 Uživatel má právo zažádat si o zrušení uživatelského účtu na na základě žádosti zaslané na e-mailovou adresu: info@quickjobs.cz nebo na telefonním čísle +420 773 234 091, jak je popsáno v článku 3 Obchodních podmínek. Poskytovatel je povinen vymazat data účtu Uživatele, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.

5.2 Data uživatelského účtu se mažou do sedmi (7) pracovních dní po zaslání žádosti o zrušení účtu.

5.3 Poskytovatel uchovává data v archivu za účelem záloh a z důvodu případných smluvních, právních nebo jiných regulatorních závazků v zabezpečené formě s využitím služby Amazon AWS.

5.4 Záznamy o činnosti Aplikace (logy), ve kterých mohou být i záznamy činnosti Uživatele a jeho osobní údaje se udržují pouze v posledních 7 dnech.

5.5 Poskytovatel po zrušení účtu neuchovává žádná data, která mohou Uživatele identifikovat. Konkrétně Poskytovatel uchovává následující data:

6. Ostatní

6.1 Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

Původní znění zásad ochrany osobních údajů platných do 23. 5. 2018 najdete zde.