Ochrana osobních údajů

QuickJOBS QuickJOBS s.r.o.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“). Správcem osobních údajů Uživatelů je QuickJOBS s.r.o. (dále jen „Správce“). Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje Uživatele poskytnuté dobrovolně Uživatelem dle čl. 2 Podmínek aplikace QuickJOBS (UŽIVATELSKÝ ÚČET) a takové osobní údaje Uživatele, které se Správce o Uživateli dozví v souvislosti s používáním Aplikace Uživatelem (dále jen „Osobní údaje“), a to za účelem ověření totožnosti Uživatele v souvislosti s registrací a vytvořením Uživatelského účtu, za účelem provozování Aplikace, ověřování plnění těchto Podmínek a k marketingovým účelům. Správce je oprávněn shromažďovat a zpracovávat Osobní údaje, které jsou nezbytné pro účely stanovené v předchozím odstavci. Vytvořením uživatelského účtu uděluje Uživatel souhlas k zasílání informací, reklamních a jiných sdělení QuickJOBS určených Uživateli v souladu s těmito Podmínkami. Osobní údaje Správce zpracovává automaticky přímo, prostřednictvím svých zaměstnanců, a dále prostřednictvím QuickJOBS či jiných pověřených zpracovatelů. Osobní údaje jsou archivovány po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, nejdéle však po dobu 5 let po zrušení uživatelského účtu. Správce neposkytuje přímo žádné Osobní údaje třetím osobám, vyjma uživatelského jména a počátečního písmena příjmení. Vytvořením Uživatelské účtu uděluje Uživatel souhlas se zveřejněním prostřednictvím Aplikace svého uživatelského jména, počátečního písmena příjmení. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, Správce požadovanou informaci bez zbytečného odkladu předá v souladu s ustanovením § 12 Zákona o ochraně osobních údajů. Ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, dále Uživatel souhlasí, aby Správce nebo jím pověřená osoba využívali e-mailovou adresu Uživatele za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky, které se týkají jak služeb QuickJOBS, tak zboží a služeb třetích osob.

APP STORE Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že dostupnost Aplikace je závislá na třetí straně, od níž Aplikaci obdržel, například Apple iPhone App Store (“App Store”). Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto Podmínky jsou mezi Uživateli a QuickJOBS a App Store jimi není vázán. App Store neodpovídá za Aplikaci, její obsah, údržbu, podpůrné služby a neřeší jakékoli nároky v souvislosti s ní (např. odpovědnost za výrobek, dodržování právních předpisů, nebo porušení duševního vlastnictví). Uživatel souhlasí, že bude platit všechny poplatky účtované App Store v souvislosti s Aplikací (pokud existují). Uživatel souhlasí, že bude dodržovat podmínky App Store.

GOOGLE PLAY Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že dostupnost Aplikace je závislá na třetí straně, od níž Aplikaci obdržel, například ANDROID Phone – Google Play (“Google Play”). Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto Podmínky jsou mezi Uživateli a QuickJOBS, a Google Play jimi není vázán. Google Play neodpovídá za Aplikaci, její obsah, údržbu, podpůrné služby a neřeší jakékoli nároky v souvislosti s ní (např. odpovědnost za výrobek, dodržování právních předpisů, nebo porušení duševního vlastnictví). Uživatel souhlasí, že bude platit všechny poplatky účtované Google Play v souvislosti s Aplikací (pokud existují). Uživatel souhlasí, že bude dodržovat podmínky Google Play.

DALŠÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA IPHONE, IPOD TOUCH NEBO IPAD APLIKACE: Uživatel bere na vědomí, že pravidla pro používání Aplikace jsou dále upravena v podmínkách App Store platných a účinných ke dni stažení Aplikace. V případě jakéhokoli sporu mají podmínky App Store přednost před těmito Podmínkami, jsou-li podmínky App Store přísnější. Aplikaci je možné používat na jakémkoli iPhone, iPod Touch nebo iPad. Uživatel bere na vědomí, že App Store nemá žádnou povinnost poskytovat údržbu či podpůrné služby Aplikace. Uživatel bere na vědomí, že Apple není odpovědný za žádné záruky na produkt nebo službu. V případě jakékoliv vady Aplikace v záruční době může Uživatel oznámit zjištěné vady Apple a Apple vrátí kupní cenu, pokud byla kupní cena Uživatelem uhrazena ve prospěch Apple, zpět Uživateli, a to v maximální míře povolené platným zákonem.